PN Nutrition

Shop

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: http://localhost:8888 .

1.3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest:
PLACEBO NUTRITION sp. z o.o. (adres: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000872569, identyfikująca się NIP: 676-258-91-87 oraz REGON: 387658797.

1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:

1.4.1. adres: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków,

1.4.1.1. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7 do 22),

1.4.1.2. w soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 19),

1.4.1.3. w niedziele, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 16),

1.4.2. telefon: + 48 698 376 508:

1.4.3. adres poczty elektronicznej: kontakt@localhost.

1.5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

1.6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwanych dalej: „Produktami”).

1.7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

1.8. Sklep umożliwia:

1.8.1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum zamówień,

1.8.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep jak również komentowania Produktów i ich oceniania,

1.8.3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

1.8.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o nowościach i ofercie handlowej w ofercie Sklepu;

1.8.5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

1.9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.10. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

1.11. Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.

1.12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

2. Rejestracja Konta i Zamówienia

2.1. Rejestracji Konta i zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.

2.3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania zamówienia:

2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

2.4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.

2.5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji;

2.7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

2.8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

2.9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 2.1-2.8. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.

2.11. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn.: (Dz.U. z 2019 r. poz. 134). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

2.12. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.

2.13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2.14. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.15. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. płatność online w systemie płatności błyskawicznych wskazane w Serwisie,

3.2.2. płatność gotówką oraz kartą płatniczą przy odbiorze osobistym (odbiór osobisty jest możliwy pod adresem o którym mowa w ust. 1.4.1. Regulaminu w terminach o których mowa w ust. 1.4.1.1. – 1.4.1.3. Regulaminu) – bezpośrednio w momencie odbioru,

3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty (niedostępna przy przesyłce listowej).

4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. lub 3.2.2. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

4.3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. lub 3.2.4. Regulaminu, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.5. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.

5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.3. lub 3.2.4. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

5.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn.: (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134)) w odniesieniu do umów:

5.5.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.5.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.5.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; [JM4]

5.5.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.5.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

5.5.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5.9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.5.10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.5.11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera .

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, jest zabronione.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 123) z zastrzeżeniem pkt. 8.15. poniżej.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

8.2.1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024×768;

8.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

8.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

8.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

8.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

8.2.6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

8.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy, innej niż o Newsletter, tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.

8.5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.5.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

8.5.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

8.5.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

8.5.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8.5.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

8.5.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

8.5.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;

8.5.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

8.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

8.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;

8.8.2. reklamacja powinna zawierać:

8.8.2.1. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;

8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.8.2.3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

8.9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

8.10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8.14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż:

8.14.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.14.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

8.15. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 8.1.-8.14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

9. Newsletter

9.1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej.

9.2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail.

9.3. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres e‑ mail wskazany w pkt. 1.4.3. Regulaminu.

10. Reklamacje

10.1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

10.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.

10.3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.

10.4. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

10.5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10.6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

10.8. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.

10.9. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

10.10. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny
z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu Produktu nabytego przez Kupującego niebędącego Konsumentem.

10.11. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

11.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu.

11.4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

11.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 marca 2021 roku.